RSS
A A A
SmodBIP

Harmonogram podpisywania umów nieodpłatnego zbycia akcji Huty Cynku

17.02.2011


Zarząd
Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Miasteczku Śląskim przy ulicy Woźnickiej 36
42-610 Miasteczko Śląskie

działając w imieniu Ministra Skarbu Państwa

na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002r., Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz.U. Nr 35, poz. 303 z późn. zm.)

ogłasza o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania uprawnionym pracownikom

1.185.000 szt. (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii A Spółki Akcyjnej Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda.

1. Umowy nieodpłatnego zbycia akcji można zawierać od dnia 1 marca 2011 r. w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna w Miasteczku Śląskim przy ul. Woźnickiej 36 na parterze budynku administracji w pokoju nr 119 w godzinach od 8.00 do 14.00 w następujących terminach:

Miesiąc                          Oznaczenie grupy pracowników                       Określenie liczby    
                                       i emerytów, z którymi będą                                pracowników
                                       zawierane umowy                                               i emerytów
                                      (w kolejności alfabetycznej nazwiska
                                      osób uprawnionych)

Marzec 2011                               A i B                                                              226 osób
Kwiecień 2011                         Od C do F                                                          253 osób
Maj 2011                                Od G do J                                                          330 osób
Czerwiec 2011                             K                                                                  352 osób
Lipiec –sierpień 2011              Od L do N                                                           310 osób
Wrzesień 2011                       Od O do P                                                           290 osób
Październik 2011                    Od R do S                                                           293 osoby
Listopad 2011                         Od Ś do Ż                                                           276 osób

Grudzień 2011 - grudzień 2012 - Uprawnieni pracownicy i emeryci, którzy nie zawarli umów w poprzednich okresach 

Razem: 2.330 uprawnionych pracowników  i emerytów.

2. Osoby zgłaszające się w celu zawarcia umowy nieodpłatnego nabycia akcji winny legitymować się dowodem osobistym z wpisanym numerem PESEL.


3. W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa osoba uprawniona może wyznaczyć pełnomocnika do zawarcia umowy, złożenia stosownych oświadczeń, odbioru odcinka zbiorowego akcji oraz złożenia wniosku o wpis do księgi akcyjnej. Wzór pełnomocnictwa można uzyskać w Spółce (nr pokoju 211, nr telefonu 32/2888444 wew. 265).


4. Spadkobiercy uprawnionych pracowników mogą zrealizować prawo do nieodpłatnego nabycia akcji o ile przedstawią prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. Informacje szczegółowe można uzyskać w Spółce (nr telefonu 32/2888444 wew. 265).


5. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki może być realizowane przez uprawnionych pracowników do dnia 31 grudnia 2012 r. Po upływie tego terminu prawo do nieodpłatnego nabycia akcji wygasa.

Szczegółowe informacje dotyczące nieodpłatnego zbywania akcji uprawnionym pracownikom albo spadkobiercom uprawnionych pracowników można uzyskać pod numerem telefonu:

  • Biuro Zarządu 32/2888444 wew. 265,
  • Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi 32/2888444 wew. 420.

Opublikował: Katarzyna Grzesik
Publikacja dnia: 17.02.2011

Dokument oglądany razy: 6744
« inne aktualności