Badania geotechniczne gruntu w rejonie zabudowy zbiornika wieżowego

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: badań geotechnicznych podłoża gruntowego w rejonie zabudowy zbiornika wieżowego wraz z wykonaniem projektu geotechnicznego.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy GEOROCK z Piekar Śląskich.
Zakres prac obejmuje :
1.Wykonanie  2 otworów do głębokości ok.16 m, zgodnie ze szkicem lokalizacji otworów ( ilość i głębokość otworów może ulec weryfikacji w zależności od rodzaju gruntów  i budowy podłoża).
2.Badania geotechniczne gruntu wraz ze sporządzeniem opinii geotechnicznej.
3.Przekazanie wstępnych wyników badań przed opracowaniem wersji docelowej.
4.Dokumentację badań podłoża gruntowego zgodnie z Eurokod7.
5.Określenie agresywności gruntu w stosunku do betonu oraz parametrów gruntów  wg PN zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej   z dnia 25 kwietnia 2012r.
6.Opracowanie projektu geotechnicznego – w zakresie geotechnicznym.
W przypadku natrafienia na grunty spoiste o niskich parametrach należy pomierzyć wartości modułu ściśliwości. 
Wszystkie materiały i sprzęt potrzebny do realizacji zadania zapewnia Wykonawca.
Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu.
Termin realizacji :niezwłocznie po otrzymaniu Zlecenia 
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela: 
Mirosław BICHALSKI tel. 32/ 288 84 44 wew. 850; kom: 512 403 438. 
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem,  prosimy o złożenie oferty która winna zawierać:
1.Cenę wykonania prac dla zakresu ujętego w zapytaniu ofertowym.
2.Cenę 1mb odwiertu.
3.Czas realizacji zadania.
4.Warunki płatności 
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ PRI - Badania geotechniczne gruntu  w rejonie zabudowy zbiornika wieżowego” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 11 sierpnia 2014r. godz. 14.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do :
-swobodnego wyboru oferty,
-negocjacji cenowych z wybranymi oferentami,
-odstąpienia od wykonania zadania bez podania przyczyny
 
Dział: 
Załącznik: