Badania grubości ścian bocznych, dna oraz dachu zbiornika nr 20/1979, nr ewidencyjny 270900013

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: Badania grubości ścian bocznych, dna oraz dachu zbiornika nr 20/1979, nr ewidencyjny 270900013. 
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy SIMPTEST z Katowic.
Termin realizacji prac: do 14 marca 2014 r.
Siatka pomiarów, co 1m, sprzęt i materiały potrzebne do badania zabezpiecza Wykonawca.
Siatka pomiarów do uzgodnienia z Zamawiającym.
Po badaniu należy uzupełnić zabezpieczenie antykorozyjne w punktach pomiarowych.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o przyjazd na miejsce w celu przeprowadzenia wizji lokalnej.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1.Cenę wykonania badania grubości ścian bocznych, dna oraz dachu zbiornika wraz  z wykonaniem sprawozdania, które jest niezbędne do odbioru – rewizji wewnętrznej zbiornika przez UDT.
3.Czas realizacji zadania.
4.Warunki i termin płatności.
5.Kserokopię uprawnień do wykonywania tego typu prac.
6.Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Zdzisław ŚLIWA tel. 32 288 84 44 wew. 698, kom. 512 403 422.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – badanie grubości zbiornika nr 20/1979” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 28 luty 2014 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do :
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: