Badanie żużla w 2015 roku

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna oferuje do wykonania w 2015 roku badania żużla.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy LABOTEST z Katowic.
Zakres badań obejmuje:
1.Promieniotwórczość naturalna.
2.Wartość zanieczyszczeń w wyciągu wodnym: chlorki, siarczany, sód, potas, cynk, kadm, miedź, nikiel, ołów, chrom, cyjanki wolne, siarczki, odczyn pH, ChZT.
3.Uziarnienie (sita: 4mm, 2mm, 1mm, 0,5mm, 0,25mm, 0,0125mm, 0,063mm).
4.Zawartość pyłów.
5.Jakość pyłów – wskaźnik piaskowy.
6.Gęstość nasypowa.
7.Zawartość składników innych.
8.Wskaźnik nośności.
9.Współczynnik filtracji po zagęszczeniu do wskaźnika Is=1,0.
10.Kąt tarcia wewnętrznego.
11.Zawartość związków siarki  (w przeliczeniu na SO3).
Przewiduje się wykonanie 2-3 próbek rocznie.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać :
1.Koszt wykonania badań.
2.Czas realizacji.
3.Warunki płatności.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – badania żużla w 2015 roku” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101)   w terminie do 27 stycznia 2015 r. godz. 12.00.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Waldemar Pietrek tel. (032) 288 84 44 wew. 215.   
Zastrzegamy sobie prawo do :
-swobodnego wyboru Oferenta,
-prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranym Oferentem,
-odstąpienie od przetargu bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: