Czyszczenie chemiczne kołnierzy chłodzonych zasuw gorącego dmuchu Ø900

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie czyszczenia chemicznego kołnierzy chłodzonych (pierścieni wodnych zewnętrznych) zasuw gorącego dmuchu Ø900 w ilości 8szt. 
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy CZYSTOCHEM z Gliwic.
Termin realizacji : w czasie 12 dni roboczych podczas postoju głównego w miesiącu maju 2015 roku.
Sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania prac.
2. Czas realizacji prac.
3. Warunki i czas trwania gwarancji.
4. Warunki i termin płatności.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela :
Pan Wiesław Cichoń tel. wew. 797, tel. kom. 512 403 392.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Czyszczenie chemiczne kołnierzy chłodzonych zasuw gorącego dmuchu Ø900” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.  przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura  pokój 101) w terminie do 16 lutego 2015 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej HCM S.A.
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: