Czyszczenie chemiczne płyt suwnych i korpusów zasuw Ø900 wg potrzeb

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie czyszczenia chemicznego płyt suwnych  i korpusów zasuw Ø900 wg potrzeb.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy LABORATORIUM CHEMICZNE ELDROCHEM SP. Z O.O.  z Katowic.
Termin realizacji : do dnia 30.06.2015r.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać: 
1.Cenę czyszczenia chemicznego 1 szt. korpusu zasuwy.
2.Cenę czyszczenia chemicznego 1 szt. płyty suwnej.
3.Czas realizacji czyszczenia chemicznego 1 szt. korpusu zasuwy oraz 1 szt. płyty suwnej.
4.Oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej.
5.Warunki i termin płatności.
6.Warunki i czas trwania gwarancji.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela: 
Pan Jakub Hajda tel.32 / 288 84 44 wew. 697.  
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Czyszczenie chemiczne płyt suwnych i korpusów zasuw Ø900 wg potrzeb” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101)   w terminie do 20 stycznia 2015 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
-swobodnego wyboru oferty,
-negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
-odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
-unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: