Czyszczenie hydrodynamiczne układów wody obiegowej PS z twardych osadów

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: 
 
Czyszczenie hydrodynamiczne  układów wody obiegowej PS z twardych osadów
Informacja o wyniku konkursu ofert:
Wybrano ofertę firmy EWELKAN z Trzebini.
 
Zakres prac:
1. Czyszczenie instalacji stalowej napowietrznej o średnicach:
a. 150 mm i długości 74 m
b. 125 mm i długości 112 m
2. Czyszczenie instalacji wodnych napowietrznych o średnicach:
a. 80 mm i długości 380 m (tworzywo)
b. 200 mm i długości 50 m (stal)
c. 350 mm i długości 16 m (stal)
d. 400 mm i długości 52 m (stal)
3. Czyszczenie układów przeciwzamarzającego dwucelkowej chłodni wentylatorowej.
4. Czyszczenie stalowej instalacji wody chłodniczej napowietrznej (układ separacyjny) o średnicach: 
a. 500 mm i długości 170m
b. 350 mm i długości 30 m
5. Czyszczenie osadników Dore`a PS - 2 szt. 
a. Czyszczenie wewnętrznych przelewów osadnika
b. Czyszczenie wewnętrznych urządzeń osadnika Dore`a 
6. Czyszczenie otwartych koryt spływowych wraz z zastawkami na odcinku od Pieca Szybowego do osadników Dore`a
7. Czyszczenie betonowego koryta spływowego wraz z kolektorem od dwucelkowej chłodni wentylatorowej do pompowni wody obiegowej HC.
8. Czyszczenie kanalizacji powrotnej wykonanej z rur betonowych (osady bardzo twarde)     o średnicach:
a. 600 mm i długości199,5 m
b. 300 mm i długości 88,5 m
c. 250 mm i długości 230 m
Przewidywany termin realizacji – postój remontowy: miesiąc Maj 2014 r. 
Orientacyjny termin postoju: 12 – 25 maj 2014 r.
Dokładny termin postoju remontowego zostanie podany Wykonawcy na 14 dni przed planowanym postojem.
Informacje ogólne:
1. Wszystkie osady i inne odpady należy przetransportować we wskazane miejsca przez zleceniodawcę.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania się z wyżej przedstawionym zakresem robót - termin wizji lokalnej należy ustalić wcześniej telefonicznie.
3. Termin wykonania robót: roczny postój PS maj 2014 rok. Maksymalny czas na w/w zakres robót wynosi 6 dni kalendarzowych od chwili dopuszczenia do robót przy czym kolejność robót wyznacza zleceniodawca.
4. Firma przystępująca do przetargu zobowiązana jest przedstawić wykaz sprzętu, który zagwarantuje terminowe wykonanie tych robót. Wykonawca zapewni ciągłą pracę na zmianie I i II a w przypadku konieczności na zmianie III.
5. Wykonawca zadania zobowiązany jest do zapewnienia stałego przedstawiciela firmy nadzorującego wykonywane roboty
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać: 
1.Koszt wykonania prac – wycena dla całego zakresu.
2.Czas wykonania całości prac.
3.Warunki i termin płatności.
4.Wykaz sprzętu.
5.Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela: 
Pan Remigiusz WIDERA tel. (32) 288 84 44 wew. 658, kom. 512 403 454
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – czyszczenie hydrodynamiczne  układów wody obiegowej PS z twardych osadów” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 17 marca 2014 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do :
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: