Czyszczenie instalacji wody chłodniczej PS i WUG

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: 
 
Czyszczenie instalacji wody chłodniczej PS i WUG
Informacja o wyniku konkursu ofert:
Wybrano ofertę firmy EWELKAN z Trzebini.
 
Zakres prac:
1. Czyszczenie czterocelkowej chłodni wentylatorowej PS  - 48 godzin. 
- czyszczenie wewnętrznych urządzeń chłodni  - 3 celki
- czyszczenie instalacji układu przeciwzamarzającego - 4 celki
- wywóz zalęgających osadów oraz umycie 4 szt. zbiorników żelbetowych pod  chłodnią o wymiarach 11m*17m i głębokości 2 m każdy
2. Czyszczenie 2 komorowego zbiornika retencyjnego o średnicy ok. 30m i głębokości ok. 3m - 48 godzin
- wywóz zalegających osadów 
- czyszczenie przylegającego do zbiornika kolektora
3. Czyszczenie 4 szt. zbiorników zamkniętych o wymiarach 9 m*11,5 m i głębokości 5,5 m każdy pod pompownią wody zasilającej PS- 48 godzin 
- wywóz zalegających
- czyszczenie 2 szt. kolektorów przylegających do zbiorników
- umycie wewnętrznych urządzeń oraz ścian zbiorników
4. Czyszczenie 2 szt. zbiorników zamkniętych wody powrotnej o wymiarach 7m*14m i głębokości 5,5 m- 24 godziny
- wywóz zalegających osadów
- umycie wewnętrznych urządzeń oraz ścian zbiorników
- umycie przylegającego kolektora do zbiorników
5. Czyszczenie zbiornika wieżowego zlokalizowanego na wysokości powyżej 30 m o łącznej pojemności 1500 m3 (zbiornik składa się z trzech odrębnych zbiorników) - 32 godziny
- Wykonanie na czas czyszczenia osłon foliowych oddzielających poszczególne zbiorniki
- wywóz zalegających osadów ze zbiorników
- dokładne umycie wszystkich konstrukcji stalowych zbiornika wieżowego
- dokładne usunięcie wszystkich ciał stałych (płaty farby i innych przedmiotów)
- dokładne wyczyszczenie spustów 3 zbiorników
6. Czyszczenie czterocelkowej chłodni wentylatorowej WUG - 48 godzin
- czyszczenie układu zraszalnika - 4 celki
- wywóz zalegających osadów i innych odpadów z 4 szt. zbiorników chłodni  o wymiarach 11 m*17 mi głębokości 2 m każdy
- umycie ścian zbiorników
7. Czyszczenie 4 sztuk zbiorników wraz z zagłębieniami pod pompy  na pompowni WUG (zbiorniki żelbetowe otwarte zagłębione w ziemi o wymiarach 12 m*14 m i głębokości   6 m każdy - 48 godzin 
- wywóz zalegających osadów
- usunięcie wszystkich odpadów ze zbiorników
- umycie wewnętrznych urządzeń, krat i ścian zbiorników
Przewidywany termin realizacji – postój remontowy: miesiąc Maj 2014 r. 
Orientacyjny termin postoju: 12 – 25 maj 2014 r.
Dokładny termin postoju remontowego zostanie podany Wykonawcy na 14 dni przed planowanym postojem.
Informacje ogólne:
1. Wszystkie osady i inne odpady należy przetransportować we wskazane miejsca przez zleceniodawcę.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania się z wyżej przedstawionym zakresem robót - termin wizji lokalnej należy ustalić wcześniej telefonicznie.
3. Termin wykonania robót: roczny postój PS maj 2014 rok. Maksymalny czas na w/w zakres robót wynosi 8 dni kalendarzowych od chwili dopuszczenia do robót przy czym kolejność robót wyznacza zleceniodawca.
4. Firma przystępująca do przetargu zobowiązana jest przedstawić wykaz sprzętu, który zagwarantuje terminowe wykonanie tych robót. Wykonawca zapewni ciągłą pracę na zmianie I i II a w przypadku konieczności na zmianie III.
5. Wykonawca zadania zobowiązany jest do zapewnienia stałego przedstawiciela firmy nadzorującego wykonywane roboty
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać: 
1.Koszt wykonania prac – wycena dla całego zakresu.
2.Czas wykonania całości prac.
3.Warunki i termin płatności.
4.Wykaz sprzętu.
5.Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela: 
Pan Remigiusz WIDERA tel. (32) 288 84 44 wew. 658, kom. 512 403 454
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – czyszczenie instalacji wody chłodniczej PS i WUG” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 17 marca 2014 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do :
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: