Doraźne zabezpieczenie ścian budynku Spiekalni

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie  : 
Doraźnego zabezpieczenia południowej i zachodniej ściany Spiekalni przed skutkami odrywania się blach osłonowych.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano oferte firmy BUDOSERWIS z Chorzowa.
Prace obejmować będą:
-   miejscowy demontaż odspajających się blach trapezowych na ścianie zachodniej   o pow. 
    36m2,       
-   wykonanie na ścianie zachodniej  osłony z siatki zabezpieczającej rusztowania od 
    poziomu terenu do poz. +35m na rozpiętości 11m,
-   miejscowy demontaż odspajających się blach trapezowych na ścianie zachodniej o pow. 
    108m2,       
-   wykonanie na ścianie zachodniej  osłony z siatki zabezpieczającej rusztowania od 
    poziomu terenu do poz. +35m na całej szerokości ściany tj. 28m.
Materiał, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji zadania zabezpieczy Wykonawca.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać: 
1. Koszt wykonania prac.
2. Czas realizacji prac.
3. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
4. Warunki i termin płatności.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
• dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
• posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Ryszard Kuśmierski        
tel. 32 / 288 84 44 wew. 542.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnej : dni robocze w godz. 8.00 ÷ 12.00.
Termin zakończenia prac 23.01.2015r.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Doraźne zabezpieczenie ścian budynku Spiekalni” należy złożyć  w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 31 grudzień 2014 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: