Dostawa i uruchomienie systemu analizy zawartości dwutlenku siarki w gazach wylotowych z instalacji odsiarczania IOG.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
 
Dostawę i uruchomienie systemu analizy zawartości dwutlenku siarki w gazach wylotowych z instalacji odsiarczania IOG
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy SICK Sp. z o.o. z Warszawy.
 
Zakres prac:
1. Dobór analizatora wraz z układem poboru próbki.
2. Dostawa wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu.
3. Demontaż starego i  montaż nowego systemu.
4. Podłączenie aparatury na obiekcie.
5. Uruchomienie i przeprowadzenie prób na obiekcie.
6. Szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi nowego systemu.
7. Wykonanie dokumentacji technicznej, powykonawczej.
Przewidywany termin realizacji prac: do końca sierpnia 2014 r.
Skład gazu i parametry fizyczne zostaną podane podczas wizji lokalnej.
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Opis systemu wraz z pełną specyfikacją techniczną.
2. Koszt wykonania całości prac wraz z kosztorysem wykonawczym.
3. Czas wykonania całości prac.
4. Warunki i termin płatności.
5. Warunki i czas trwania gwarancji.
6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej wraz z potwierdzeniem zapoznania się  z instalacją technologiczną i miejscem montażu systemu.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Oferta – PRI - Dostawa i uruchomienie systemu analizy zawartości SO2 w gazach wylotowych” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101)    w terminie do 25 lipca 2014 r. godz. 12:00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/kontent/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 - odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 - unieważnienia konkursu oferta bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: