Dostawa i zabudowa bramy dwuskrzydłowej

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty na dostawę
i zabudowę bramy dwuskrzydłowej w budynku prasy LAROX.
Zakres prac obejmuje :
 1. Wykonanie rysunku technicznego bramy dwuskrzydłowej o wymiarach 3,3 m x 2,7 m
  na podstawie wytycznych „BIPROMET” – Katowice, nr rys. 34-42-003.
 2. Wykonanie warsztatowe i montaż bramy dwuskrzydłowej otwieranej na zewnątrz
  na poziomie + 9,5 m.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Oferent.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 • posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.
Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu zapoznania się
z miejscem zabudowy bramy po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.
Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela
Pan Ryszard Kuśmierski, tel. 32 / 288 84 44 wew. 542.
Informacje handlowe: Sylwester Lazaj  tel. 32 / 288 84 44 wew. 639.
Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:
 • rysunek techniczny bramy powinien być zweryfikowany przez rzeczoznawcę d.s. BHP i zaakceptowany przez inspektora nadzoru Działu PRI  H.C. „Miasteczko Śląskie”.
 • tylko na podstawie zatwierdzonego rysunku można przystąpić do wykonania warsztatowego bramy.
 • wraz z dostawą dostarczyć: rysunek techniczny, atest materiałowy, świadectwo kontroli jakości, deklarację zgodności.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:
 1. cenę netto wykonania prac zgodnie z podanym wyżej zakresem,
 2. termin realizacji,
 3. warunki płatności,
 4. warunki i czas trwania gwarancji,
 5. oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Ofertę należy złożyć elektronicznie w Systemie Wspierania Zakupów w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. – Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. https://zakupy.zghboleslaw.pl - zakładka zapytania ofertowe, wraz z dołączoną ofertą
w pliku pdf.
Termin składnia  ofert do dn. 24.07.2014 r. godz. 1300.
Zastrzegamy sobie prawo do :
- swobodnego wyboru oferty,
- prowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznych z wybranymi Oferentami,
- unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.