Konserwacja i naprawa systemu sygnalizacji pożaru na terenie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: 
 
Konserwację i naprawy systemu sygnalizacji pożaru na terenie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy INTROL S.A. z Katowic.
 
Zakres:
1.Konserwacja centralki sygnalizacji pożaru  CSP-10 T3  1 szt.
2.Konserwacja sygnalizatorów pożaru, czujka dymowa D10-31A-2  35 szt.
3.Pomiar szczelności izotopowych czujek jonizacyjnych   35 szt.
Szacunkowy okres obowiązywania umowy: 2 lata
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z systemem.
W przetargu mogą brać udział firmy które spełniają n/w warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, 
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) posiadają zezwolenie wydane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na konserwację, montaż i demontaż czujników dymu,
Częstotliwość konserwacji i badań szczelności czujek zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem dotyczącym ochrony przeciwpożarowej, jednak nie rzadziej niż:
a) konserwacja czujek - minimum  4 razy w roku,
b) badanie szczelności – 1 raz na rok
Podczas obowiązywania umowy Wykonawca będzie zobowiązany do  utrzymania kompletu części zamiennych systemu.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać: 
1.Koszt jednorazowej konserwacji oraz pomiaru szczelności jonizujących czujek dymu 
(należy wyszczególnić cenę za 1 czujkę + koszty transportu).
2.Koszt wymiany i utylizacji czujki.
3.Harmonogram i częstotliwość konserwacji oraz pomiarów szczelności.
4.Wykaz prac i pomiarów realizowanych podczas przeglądu konserwacyjnego.
5.Określenie czasu reakcji na zgłoszenie uszkodzenia przez Zamawiającego.
6.Warunki i termin płatności.
7.Warunki i czas trwania gwarancji.
8.Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela: 
Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI - Konserwacja i naprawy systemu sygnalizacji pożaru” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko    Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 25 marca 2014 r.  godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do :
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: