Likwidacja lamp oświetleniowych w hali Spiekalni

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie  : 
Likwidacji lamp oświetleniowych w hali Spiekalni.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy CACUMEN z Mstowa.
Ilość lamp do likwidacji : 50 do 60 szt.
Termin realizacji : czerwiec / lipiec 2014 rok.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Oferent.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
• dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
• posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać: 
1. Koszt wykonania prac.
2. Sposób likwidacji lamp.
3. Czas realizacji prac.
4. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
5. Warunki i termin płatności.
6. Warunki i czas trwania gwarancji.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela :
– w sprawach formalnych Pan Czesław Furmanek tel. 32 / 288 84 44 wew. 793, tel. kom. 512403420,
– w sprawach technicznych (elektrycznych) Pan Ireneusz Wylężałek tel. 32 / 288 84 44 wew. 906, tel. kom. 512403464.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Likwidacja lamp oświetleniowych w hali Spiekalni” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 13 czerwiec 2014 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.hcm.com.pl w zakładce przetargi – zakup usług.
Zastrzegamy sobie prawo do: 
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: