Modernizacji elektrofiltra mokrego II stopnia

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:
 
Modernizacji elektrofiltra mokrego II stopnia
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano oferte firmy PREMONT z Katowic.
 
Zakres prac:
1.Wymiana wyposażenia komory nr 4 (Załącznik nr 1)
2.Wyposażenie wewnętrzne komór nr 5 i 6
a.Remont wyposażenia komór, 
b.Remont zamknięć hydraulicznych i przewodów gazociągu /TWS/,
c.Remont zabezpieczenia chemoodpornego komór,
d.Remont prowadnic elektrod zbiorczych,
e.Rozkręcenia zamknięć – prace przygotowawcze do czyszczeń remontu głównego,
3.Instalacja wodna i zraszania
a.Wymiana zasuw, dysz i wzierników instalacji zraszania,
b.Remont przewodów instalacji wodnej (tłocznej i spływowej),
4.Zamknięcia olejowe
a.Przegląd górnego i dolnego zamknięcia olejowego komór,
b.Wymiana zaworów spustowych DN32 i olejowskazów,
c.Wymiana oleju w bezpiecznikach olejowych
5.Czyszczenie metodą wysokich ciśnień ścian i wyposażenia wewnętrznego komór 
 
Przewidywany termin realizacji – postój remontowy: miesiąc Maj 2014 r. 
Orientacyjny termin postoju: 12 – 25 maj 2014 r.
Dokładny termin postoju remontowego zostanie podany Wykonawcy na 14 dni przed planowanym postojem.
Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu zapoznania się z miejscem prac oraz warunkami realizacji remontu.
Szczegółowych informacji udzielają:
Pan Zdzisław ŚLIWA tel. (32) 288 84 44 wew. 698, kom.512 403 422
Pan Grzegorz DUDEK  kom. 512 403 430
Materiały podstawowe (kształtki stalowe, blachy, wykładziny)dostarcza HCM S.A
Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.
Rozliczenie prac remontowych nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres remontu.
Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przebiega w styczności z metalami ciężkimi.
Uwaga:
Pracownicy, którzy będą zatrudnieni na terenie HCM S.A. powinni posiadać aktualne badania lekarskie na zawartość metali ciężkich.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:
1.Koszt wykonania remontu (należy podać odrębnie wycenę materiałów i wartość robocizny). 
2.W przypadku wystąpienia ewentualnych robót dodatkowych rozliczenie prac nastąpi  wg ustalonej pomiędzy stronami ceny ryczałtowej w oparciu o stawkę roboczogodzin.
3.Pomocniczo prosimy o podanie stawki roboczogodziny, która powinna zawierać: materiały pomocnicze tj. gazy techniczne, elektrody na spoiny szczepne, lekki sprzęt montażowy, koszty pośrednie, zysk i koszty zakupu materiałów pomocniczych.
4.Czas realizacji dla poszczególnych prac będący podstawą do sporządzenia harmonogramu oraz propozycję własnego harmonogramu dla zaoferowanego zakresu prac.
5.Oświadczenia o akceptacji warunków wykonania prac remontowych i zapoznania się z warunkami pracy oraz zatrudnieniu pracowników z aktualnymi badaniami lekarskimi j.w.
6.Oświadczenie, że przedłożona oferta dla poszczególnych prac obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
7.Warunki i czas trwania gwarancji.
8.Warunki i termin płatności.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI –– modernizacja elektrofiltra mokrego II stopnia – Maj 2014r” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura, pokój nr 101) w terminie do 20 lutego 2014 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej HCM S.A.
Zastrzegamy sobie prawo do:
-swobodnego wyboru oferty,
-negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
-odstąpienia od wykonania poszczególnych pozycji remontowych z prawem wykreślenia ich przed przystąpieniem do wykonania remontu jak i w trakcie trwania prac,
-zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
-unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożona ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do wykonania usługi, przed złożeniem przez nas zamówienia.
 
Dział: