Montaż łuku wschodniego belki jezdnej wciągników Q=6,3T nr 1 -4 na wydziale PSP-OR

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie  : 
Montażu łuku wschodniego belki jezdnej wciągników Q=6,3T nr 1 -4 na wydziale PSP-ORC.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy PIEC-BUD z Wrocławia.
Łuk belki jezdnej wciągników wykonany jest z materiału St3SY zgodnie z dokumentacja techniczną (rys. 8-55 – jezdnia wciągnika BWR-3/2).
Prace będą obejmować tylko montaż (wraz z wywierceniem otworów mocujących w łuku i przyspawaniem wsporników usztywniających i ewentualnym skróceniem łuku z naddatków itp.).
Materiały tj. łuk wraz z dodatkowymi detalami potrzebnymi do montażu zabezpieczy HCM S.A.
Sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Oferent.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
• dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
• posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać: 
1. Koszt wykonania prac.
2. Czas realizacji prac.
3. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
4. Warunki i termin płatności.
5. Warunki i czas trwania gwarancji.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Jakub Kud        
tel. 32 / 288 84 44 wew. 397, kom. 512 403 451.  Termin przeprowadzenia wizji lokalnej : dni robocze w godz. 8.00 ÷ 13.00.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Montaż łuku wschodniego belki jezdnej wciągników Q=6,3T nr 1 -4 na wydziale PSP-ORC” należy złożyć  w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101)   w terminie do 8 październik 2014 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: