Nadzór i prowadzenie obserwacji zwierciadła wody „Miasteczko Śląskie"

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału   w konkursie ofert na wykonanie usługi :
1. Prowadzenie obserwacji zwierciadła wody i wydajności ujęcia wody  „Miasteczko Śląskie”  w roku 2015.
2. Nadzór nad prowadzeniem obserwacji zwierciadła wody w roku 2015.
3. Sporządzenie corocznej analizy wyników obserwacji w terminie do 31.01.2016r. (4 egzemplarze).
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy HYDROPOL z Daleszyc.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela : Remigiusz Widera  tel. 2888444 wew. 658, tel. kom. 512403454.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty która winna zawierać: 
1. Koszt wykonania usługi w rozbiciu na poszczególne pozycje.
2. Warunki płatności.
3. Kserokopie odpowiednich uprawnień do wykonywania tego typu usługi.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nadzór i prowadzenie obserwacji zwierciadła wody „Miasteczko Śląskie” w roku 2015” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 31 grudnia 2014 r.  godz.12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
 http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienia od całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: