Naprawa dźwigu towarowo – osobowego Q=3,2T na wydziale PSP

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:
Naprawy dźwigu towarowo – osobowego Q=3,2T o nr rej. 310904353 na wydziale PSP. 
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy PUH Lidia Nikiel z Sosnowca.
Zakres prac:
1. Wykonanie dokumentacji technicznej naprawy podłogi i ścian kabiny oraz zrównoważenia układu dźwigu (dociążenie przeciwwagi) celem przywrócenia mu pierwotnego udźwigu Q=3,2T.
2.  Zatwierdzenie dokumentacji przez właściwy Urząd Dozoru Technicznego.
3. Dostawa i wymiana konstrukcji wsporczej ramy kabinowej (teownik 50 lub dwuteownik  80). 
4. Dostawa i wymiana podłogi kabiny (blacha ryflowana o grubości 8 mm).
5. Zrównoważenie układu dźwigu (dociążenie przeciwwagi).
6. Dokonanie naprawy ścian kabiny poprzez prostowanie i naprawę uszkodzonych mechanicznie elementów.
7. Dostawa i wymiana pokrywy kasety dyspozycyjnej w kabinie dźwigu zgodnej  z schematem elektrycznym.  
8. Uzupełnienie ubytków tynku i nierówności w szybie windy
9. Wykonanie prób ruchowych po dokonaniu naprawy dźwigu
10. Uczestnictwo w odbiorze UDT i dokonanie prób z pełnym obciążeniem. 
Termin realizacji prac: do 23 luty 2015 r.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji zadania zabezpieczy Wykonawca.
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac po wcześniejszym ustaleniu terminu.
Warunkiem przystąpienia do wykonania naprawy w/w dźwigu jest przedłożenie zatwierdzonej dokumentacji UDT.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania prac.
2. Czas wykonania prac.
3. Warunki i forma płatności.
4. Warunki o czas trwania gwarancji
5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Jakub KUD tel. (32) 288 84 44 wew. 397, kom. 512 403 451.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Naprawa dźwigu towarowo – osobowego Q=3,2T na wydziale PSP” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie   do 6 luty 2015 r. godz. 1300.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
 -  swobodnego wyboru oferty,
 -  negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 -  odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 -  unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: