Naprawa myjek wysokociśnieniowych Karcher HH 10/25-4S w ilości 2szt.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Naprawę myjek wysokociśnieniowych Karcher HH 10/25-4S w ilości 2szt.
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY : LASEL SP. Z O.O. Z RYBNIKA.
 
Termin realizacji: kwiecień 2017r.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1.Koszt wykonania prac
2.Czas realizacji prac.
3.Warunki i forma płatności. 
4.Warunki i czas trwania gwarancji.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Łukasz Żydek tel. (32) 288 84 44 wew. 924, kom. 512403396.
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
 - posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 - dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 - posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Naprawa myjek wysokociśnieniowych Karcher HH 10/25-4S w ilości 2szt.
” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 4 kwietnia 2017 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/pl/dział/zakup-uslug
Zastrzegamy sobie prawo do:
 - swobodnego wyboru oferty,
 - negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 - odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 - unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: