Naprawa stropu na komorze zasuw w rejonie hali ORO

Polski

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Naprawę stropu na komorze zasuw w rejonie hali ORO.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:

WYBRANO OFERTĘ FIRMY : USŁUGI REMONTOWO - BUDOWLANE JAROSŁAW ROSIAK Z KALET.


Zakres prac zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.

Przewidywany termin realizacji: do dnia 14.07.2017 r.
Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.    

Prace związane z naprawą stropu będą prowadzone na drodze o dużym natężeniu ruchu samochodowego bez możliwości ograniczenia w/w ruchu. Za prawidłowe zabezpieczenie miejsca w którym będą prowadzone prace odpowiada Wykonawca.
Odpady powstałe przy naprawie stropu Wykonawca wywiezie i zutylizuje we własnym zakresie.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1.    Koszt realizacji całości prac wraz z kosztorysem ofertowym w rozbiciu na ceny jednostkowe.
2.    Czas realizacji całości prac.
3.    Warunki i forma płatności.
4.    Warunki i czas trwania gwarancji.
5.    Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
6.    Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
7.    Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Dominik Helisz tel. (32) 288 84 44 wew. 530, kom. 510 105 415,


O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
  - posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
  - dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
  - posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/dla-dostawcow

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Naprawa stropu na komorze zasuw w rejonie hali ORO. ” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do dnia 23 czerwca 2017 r. godz. 12:00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/pl/dział/zakup-uslug

Zastrzegamy sobie prawo do:
  - swobodnego wyboru oferty,
  - negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
  - odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
  - unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Dział: