Naprawy okresowe wagonów cystern kolejowych typu 408R i 434R

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie w 2015 roku napraw okresowych  wagonów cystern kolejowych typu 408R i 434R.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano oferty firm : DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A. i ZPN S.J. z Jasła.
Naprawa okresowa wagonów cystern kolejowych winna być wykonana zgodnie z DSU posiadanym przez DB SR Spedkol Sp. z o.o., który pełni funkcję ECM dla naszych wagonów.
Wagony po wykonanej naprawie będą odbierane przez uprawnionego pracownika DBSR Spedkol.
Dostawy wagonów do napraw odbywać się będą sukcesywnie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu ilości w danym miesiącu.
W załączeniu przesyłamy w wersji elektronicznej zakres naprawy podwozia wagonów cystern (DSU).
Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela : Tomasz Machura tel. 32 / 288 84 44 wew. 592, tel. kom. 512403466.
Informacje handlowe: Adam Smolarczyk  tel. 32 / 288 84 44. wew. 527. 
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o podanie :
1.Ceny jednostkowej naprawy podwozia cysterny dla poziomu P3, P4 i P5 z malowaniem całego wagonu.
2.Ceny jednostkowej naprawy podwozia dla poziomu P3, P4 i P5 z malowaniem wyłącznie podwozia. 
3.Ceny jednostkowej naprawy zbiornika cysterny z rozbiciem na badanie pośrednie  i okresowe.
4.Czas wykonania naprawy.
5.Warunki i termin płatności.
6.Warunki i termin gwarancji oraz jej zakres. 
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – naprawy okresowe wagonów cystern kolejowych typu 408R i 434R” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101)   w terminie do 4 lutego 2015 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
-swobodnego wyboru oferty,
-negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
-odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
-unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.
 
Dział: