Ochrona środowiska

Główne cele polityki środowiskowej Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna

Celem polityki środowiskowej jest stałe zmniejszanie oddziaływania Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna na środowisko, przy wykorzystywaniu najlepszej dostępnej techniki, tak aby utrzymywać to oddziaływanie na poziomie akceptowalnym przez społeczność lokalną i zgodnym z wymogami prawa.

Działając zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, Spółka uznaje za najważniejsze w swoim proekologicznym rozwoju:

  • oferowanie towarów o najwyższej czystości zgodnej ze standardami Unii Europejskiej,
  • stałe obniżanie emisji zanieczyszczeń przy wykorzystaniu najnowszych, dostępnych urządzeń i technologii,
  • minimalizowanie powierzchni terenów, na które następuje negatywne oddziaływanie,
  • optymalizację gospodarki wodą i energią.

 

Zgodnie z powyższymi priorytetami:

  • ciągle monitoruje się ilość kadmu i ołowiu, wprowadzanych do obiegu gospodarczego wraz z cynkiem,
  • utrzymuje się emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego na jak najniższym poziomie,
  • prowadzi się przerób jak największych ilości odpadów własnych, celem zminimalizowania konieczności ich magazynowania na składowisku odpadów niebezpiecznych.

 

Poza działalnością produkcyjną Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” interesuje się również życiem i problemami miasta Miasteczko Śląskie, od którego bierze swą nazwę i gdzie mieszka większość jej pracowników. Jest współzałożycielem Fundacji na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”, która wspiera dzieci zagrożone chorobami związanymi z rozwojem cywilizacyjnym, dba o profilaktykę pracowników poprzez dofinansowanie zakupu  preparatów witaminowych i napojów energetycznych oraz partycypując w kosztach dodatkowego prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego pracownika daje możliwość korzystania z szerokiego wachlarza usług medycznych.

Huta w ramach posiadanych środków świadczy również pomoc Miastu, wspiera organizacje działającym na terenie Gminy Miasteczko Śląskie, a także współpracuje z przedszkolami i szkołami.

 

 

 

Polski