Opracowanie koncepcji modernizacji układu mokrego oczyszczania gazu poredukcyjnego na wydziale PSP

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na opracowanie koncepcji modernizacji układu mokrego oczyszczania gazu poredukcyjnego na Wydziale PSP.
Informacja o wyniku konkursu ofert:
Wybrano ofertę firmy PROKO SP. Z O.O. z Sosnowca.
Modernizacja instalacji odpylania ma na celu poprawę efektywności oczyszczania gazu poredukcyjnego przed dezintegratorem Theisen. 
Modernizacja układu odciągowego będzie obejmować układ wstępnego odpylania gazów dezintegratorem w średnio ciśnieniowej zwężce odpylającej. Gazy do zwężki odpylającej będą wyprowadzane z dolnej strefy istniejącego skrubera. W istniejącym skruberze zostaną zabudowane nowe,skuteczniejsze dysze wodne.Ze zwężki wstępnie odpylone gazy będą kierowane do dezintegratora. Istniejący króciec wylotowy skrubera zostanie zaślepiony. Za skruberem zostanie zabudowany nowy wentylator o wyższym sprężu tłoczący gazy do nagrzewnic. 
 
Koncepcja powinna zawierać:
1. Inwentaryzację i uzgodnienia dotyczące proponowanego rozwiązania;
2. Graficzne przedstawienie zmian w układzie technologicznym wraz z stosownymi obliczeniami.
3. Projekt koncepcyjny we wszystkich potrzebnych branżach tj. technologiczno – maszynowej, budowlanej, zasilania elektrycznego i wodnego oraz sterowania;
4. Określenie szacunkowej wartości kosztów  zaproponowanego rozwiązania z uwzględnieniem:
a) kosztów wykonania projektu,
b) kosztów realizacji zadania w oparciu o przedstawioną koncepcję,
 
Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd Oferenta do HCM S.A. w celu przeprowadzenia wizji lokalnej. W trakcie wizji lokalnej oferent otrzyma pełniejszy opis wymagań i założeń.
Termin wizji lokalnej : w dni robocze po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z osobą odpowiedzialną ze strony HCM S.A.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela
Pan Łukasz Piełka  tel. (32) 288 84 44 wew. 556. kom. 512 403 388; 
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/dla-dostawcow
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:
  - posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
  - dysponują odpowiednim potencjałem technicznym,
  - posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1.Koszt wykonania opracowania koncepcji.
2.Czas realizacji opracowania koncepcji.
3.Warunki i termin płatności.
4.Warunki i termin gwarancji.
5.Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.
6.Referencje dotyczące realizacji tego typu projektów.
7.Krótki opis proponowanego rozwiązania (wraz z częścią rysunkową). 
8.Oświadczenie, że przedłożona koncepcja obejmuje wszystkie niezbędne elementy i stanowi pełny materiał do wykonania projektu. 
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Projekt koncepcyjny modernizacji układu mokrego oczyszczania gazu poredukcyjnego na Wydziale PSP w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy  Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 06 czerwca 2017 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu  zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/zakup-uslugi
Zastrzegamy sobie prawo do:
   - swobodnego wyboru oferty,
   - negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
   - unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: