Piaskowanie komór Elektrofiltra Suchego w 2015r.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie piaskowania komór Elektrofiltra Suchego.
Zakres prac obejmuje :
-  piaskowanie wszystkich komór w ilości 6 szt. (częstotliwość : 1 raz do roku).
-  piaskowanie dwóch komór (częstotliwość : 6 razy do roku).
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy PREMONT z Katowic.
Firma przystępująca do konkursu ofert powinna posiadać odpowiedni sprzęt do wykonywania tego typu usług.
Termin realizacji : do dnia 31.12.2015r.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać: 
1. Koszt wykonania piaskowania jednej komory.
2. Czas wykonania piaskowania jednej komory.
3. Oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej.
4. Warunki i termin płatności.
5. Warunki i czas trwania gwarancji.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela: 
Pan Łukasz Źydek tel.32 288 84 44 wew. 924, kom. 512403396.  
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Piaskowanie komór Elektrofiltra Suchego w 2015r.” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101)   w terminie do 20 stycznia 2015 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: