Piaskowanie wraz z odnowieniem powłok antykorozyjnych lakierniczych belki jezdnej ciągnika Q=3,2 T

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: piaskowania wraz z odnowieniem powłok antykorozyjnych lakierniczych belki jezdnej ciągnika Q=3,2 T o nr rej: 840909701 na wydz. PMS (magazyn surowców) zgodnie z zaleceniami Inspektora UDT. 
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy RAFEX Rafał Pawłowicz z Siemianowic Śląskich.
Termin składania ofert do 30.10.2014 godz. 12:00, należy przekazać oświadczenie o poprawności wykonania robót i stosowne dokumenty. 
Termin realizacji: do 06.11.2014
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Oferent.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać: 
1. Koszt wykonania prac.
2. Czas realizacji prac.
3. Warunki i termin płatności.
4. Warunki i czas trwania gwarancji.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela  Pan Jakub Kud tel. 32 / 288 84 44 wew. 397, kom. 512 403 451.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Piaskowanie wraz z odnowieniem powłok antykorozyjnych lakierniczych belki jezdnej ciągnika Q=3,2 T o nr rej: 840909701 na wydz. PMS (magazyn surowców)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 30 października 2014 r. godz. 1200.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.hcm.com.pl   w zakładce przetargi – zakup usług.
Zastrzegamy sobie prawo do: 
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: