Prace remontowe na wydziale PSP

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie prac remontowych na Wydziale Pieca Szybowego.
Zakres prac zgodnie z Załącznikiem nr 1. 
Termin realizacji : czerwiec – sierpień 2014r.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Oferent.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
• dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
• posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać: 
1. Koszt wykonania całości prac.
2. Koszt wykonania prac w rozbiciu na poszczególne pozycje.
3. Kosztorysy ofertowe.
4. Czas realizacji całość prac.
5. Czas realizacji w rozbiciu na poszczególne pozycje.
6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
7. Warunki i termin płatności.
8. Warunki i czas trwania gwarancji.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela: Wiesław Cichoń  tel. 32/ 288 84 44 wew. 797 tel. kom. 512403392.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Prace remontowe na wydziale PSP” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 30 czerwca  2014 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/zakup-uslug 
Zastrzegamy sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Dział: