Prefabrykacja wraz z wymianą lub remont pasażu przenośnika 2.8

Huta Cynku „miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie :
Prefabrykacji wraz z wymianą lub remont pasażu przenośnika 2.8.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy REMUR - RUDNIKI z Rudnik.
Ofertę należy złożyć w dwóch opcjach:
Opcja 1. Wykonanie i wymiana pasażu w zakresie : 
a) Prefabrykacja wraz z wykonaniem oblachowania i zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji pasażu przenośnika 2.8, 
b) Demontaż starej konstrukcji pasażu przenośnika, 
c) Zabudowana nowej konstrukcji pasażu.
Prace dot. wymiany pasażu należy wykonać w terminie 12-dniowego postoju w miesiącu maju 2015r.
Prefabrykację należy wykonać do dnia 15.04.2015r.
Opcja 2. Wykonanie remontu naprawczego pasażu przenośnika 2.8. zawierającego:
a) Projekt naprawy,
b) Opracowanie technologii naprawy pasażu,
c) Ofertę naprawy pasażu.
Projekt naprawczy wykonać do dnia 30.01.2015r.
Prace dot. naprawy pasażu należy wykonać w terminie 12-dniowego postoju w miesiącu maju 2015r.
Dokumentacja do wglądu na terenie HCM S.A. 
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i pełnym zakresem prac.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zapewni Oferent.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania całości prac w rozbiciu na opcje 1 i 2.
2. Czas wykonania całości prac w rozbiciu na poszczególne opcje.
3. Warunki i termin płatności.
4. Warunki i czas trwania gwarancji.
5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
• Pan Zdzisław Śliwa tel. (32) 288 84 44 wew. 698, kom. 512403422.
• Pan Zbigniew Kołaczek tel. (32) 288 84 44 wew. 798, kom. 512403423.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Prefabrykacja wraz z wymianą lub remont pasażu przenośnika 2.8” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 30 września 2014 r.   godz. 12.00.
 Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie  
Zastrzegamy sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: