Profil działalności

Przedmiotem działalności spółki Zgodnie z § 6 Statutu Huty Cynku "Miasteczko Śląskie" Spółka Akcyjna, uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr  19 i Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HCM S.A. z dnia 14 maja 2014 r. (Repertorium A nr 3327/2014), jest:

 • Produkcja ołowiu, cynku i cyny (PKD 24.43 Z)
 • Produkcja pozostałych metali nieżelaznych (PKD 24.45 Z)
 • Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13 Z)
 • Produkcja metali szlachetnych (PKD 24.41 Z)
 • Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30 Z)
 • Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12. Z)
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)
 • Produkcja miedzi (PKD 24.44. Z)
 • Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych (PKD 02.10.Z)
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub wydzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
 • Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
 • Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),
 • Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z),
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),
 • Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),
 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń   i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),
 • Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z).
Polski