Projekt modernizacji sterowania ciągami transportowymi na Magazynie Surowców

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na:
Wykonanie projektu modernizacji sterowania ciągami rozładunkowymi i transportu dostaw materiałów wsadowych do magazynu surowców. 
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy STEP-TECH AUTOMATYKA z Kielc.
Zakres opracowania został zawarty w Załączniku nr 1.
Załącznik nr 2 - opis ciągu technologicznego na Magazynie Surowców. Szczegółowe informacje oraz dokumentacja techniczna aktualnie pracującego układu dostępna  u Zamawiającego podczas wizji lokalnej.
Czas realizacji prac: 1 miesiąc od daty otrzymania zlecenia / podpisania umowy
Przed przystąpieniem do składania ofert Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania dokumentacji wraz z kosztorysem.
2. Czas wykonania dokumentacji.
3. Harmonogram prac.
4. Warunki i termin płatności.
5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:
Pan Robert LEPKA tel. (32) 288 84 44 wew. 510, kom. 512 403 450
Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom 512 403 442
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta - PRI – projekt modernizacji sterowania ciągami transportowymi na Magazynie Surowców” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 1 grudnia 2014 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/zakup-uslug
Zastrzegamy sobie prawo do:
  - swobodnego wyboru oferty,
  - negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
  - odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania  bez podania przyczyn,
  - unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Dział: