Projekt techniczny, dostawa oraz montaż instalacji tlenowej do przepalania otworu spustowego

Polski

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: Projektu technicznego, dostawę oraz montaż instalacji tlenowej do przepalania otworu spustowego. – Zakres prac oraz schemat instalacji lancy tlenowej Załącznik nr 1 - można pobrać z naszej strony internetowej www.hcm.com.pl zakładka przetargi – zakup usług.

Termin realizacji:
- wykonanie projektu - do 2 tygodni od daty otrzymania zamówienia,
- wykonanie, dostawa, montaż instalacji oraz opracowanie instrukcji obsługi i wymiany – do 2 tygodni od akceptacji projektu.

Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu zapoznania się  z szczegółowym zakresem remontu, dokonaniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z  specyfiką pracy Wydziału PSP
Szczegółowych informacji w sprawie zakresu i przedmiaru robót remontowych oraz technologii wykonania prac udzielają Panowie :
-    Wiesław Cichoń tel. 32 / 2 888 444 wew. 797, tel. kom. 512 403 392,
-    Marcin Nowak tel. wew. 658, tel. kom. 512 403 452.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/dla-dostawcow
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
  - posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
  - dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
  - posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Materiały podstawowe, pomocnicze, sprzęt oraz transport zabezpieczy Wykonawca.
Rozliczenie prac remontowych nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres remontu.
Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności  z metalami ciężkimi.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:
1.    Koszt wykonania całości prac oraz kosztorys ofertowy wraz z wyszczególnieniem kosztów realizacji poszczególnych elementów zakresu prac.
2.    Czas wykonania całości prac wraz harmonogramem prac.
3.    Opis zastosowanego rozwiązania technicznego.
4.    Warunki i forma płatności.
5.    Warunki i czas trwania gwarancji.
6.    Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
7.    Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
8.    Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Projekt techniczny, dostawa oraz montaż instalacji tlenowej do przepalania otworu spustowego” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101)   w terminie do dnia 26.10. 2017 r. godz. 12:00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.hcm.com.pl   w zakładce przetargi – zakup usług.
Zastrzegamy sobie prawo do :
-    swobodnego wyboru oferty,
-    negocjacji cenowych z wybranymi oferentami,
-    odstąpienia od wykonania poszczególnych pozycji remontowych z prawem wykreślenia ich przed przystąpieniem do wykonania remontu jak i w trakcie trwania prac,
-    zawarcia umowy na niepełny zakres robót.

Dział: 
Załącznik: