Projekt zmiany układu obiegu tzw. „wody obiegowej”

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na:
 
Wykonanie projektu zmiany układu obiegu tzw. „wody obiegowej”.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy "CARBOAUTOMATYKA" S.A. z Tych.
 
Zakres opracowania obejmuje :
1.Projekt fundamentu zbiornika i pomp.
2.Projekt zbiornika pośredniego wraz z instalacjami.
3.Dobór pomp wraz z instalacjami.
4.Projekt zasilania i sterowania pomp.
Projekt powinien umożliwiać prace przemienną układu oraz równoległą. 
Termin realizacji:  do dnia 30.04.2015r.
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z przedmiotem i miejscem prac. Przeprowadzenie wizji jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1.Koszt wykonania dokumentacji wraz z kosztorysem.
2.Czas wykonania dokumentacji.
3.Harmonogram prac.
4.Warunki i forma płatności.
5.Oświadczenie o posiadaniu stosownych uprawnień budowlanych do projektowania.
6.Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.  
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Piotr WACŁAWEK tel. (32) 288 84 44 wew. 840, kom. 512 403 441.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Projekt zmiany układu obiegu tzw. „wody obiegowej” "należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.  przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój 101) w terminie do 6 luty 2015 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/zakup-uslug
Zastrzegamy sobie prawo do: 
  - swobodnego wyboru oferty,
  - negocjacji ceowych z wybranym Oferentem,
  - odstąpienia od realizacji całości lub części zadana bez podania przyczyn,
  - unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: