Przebudowa pomieszczeń dyspozytorni wydziału PSK

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
 
Przebudowę pomieszczeń dyspozytorni wydziału PSK
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano oferte firmy FRBPH CEW z Krzywopłot.
 
Zakres prac obejmuje roboty w zakresie:
- instalacji elektrycznej,
- instalacji urządzeń grzewczych,
- instalacji wod-kan,
- robót ogólno budowlanych.
Termin realizacji prac: wrzesień 2014 r.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Oferent.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.
Pełna dokumentacja wszystkich prac i dostaw w posiadaniu Inwestora do wglądu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Inwestor dysponuje przedmiarami, które może udostępnić Oferentom. Zwraca się jednak uwagę, że przedmiary stanowią jedynie element pomocniczy przy opracowaniu oferty. Podstawę stanowi dokumentacja techniczna. Zakres oferty musi uwzględniać całość prac ujętych w dokumentacji.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać: 
1. Koszt wykonania prac wraz z kosztorysem ofertowym.
2. Czas realizacji prac.
3. Warunki i termin płatności.
4. Warunki i czas trwania gwarancji.
5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela: 
Pan Zygfryd SAPA tel. (32) 288 84 44 wew. 770, kom. 512 403 484
Pan Mirosław BICHALSKI tel. (32) 288 84 44 wew. 850, kom. 512 403 438 
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Przebudowa pomieszczeń dyspozytorni wydziału PSK” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 28 sierpnia 2014 r. godz. 1200.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: