Przebudowa układu torowego dla potrzeb rozbudowy magazynu wyrobów gotowych

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału 
w pisemnym konkursie ofert, na wykonanie: przebudowy układu torowego dla potrzeb rozbudowy magazynu wyrobów gotowych PSP - ORC
w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.
Zakres prac remontowych przedstawiono w  Załączniku nr 1.
Informacja o wyniku konkursu ofert:
Wybrano ofertę firmy BUDOKOL Sp. z o.o. z Tarnowskich Gór.
Materiał i sprzęt potrzebny do wykonania zadania zabezpiecza Wykonawca.
Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu zapoznania się
z projektem oraz dokonania wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela: Rafał CHOJNACKI
tel. 32 / 288 84 44 wew. 591.
Wymogi formalne dotyczące przedmiotu dostawy:
Oferent musi posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu robót. 
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty która, winna zawierać :
  1. cenę wykonania prac w rozbiciu na poszczególne pozycje ujęte w  zakresie prac
  2. technologię (opis) realizacji prac uwzględniającą stałą możliwość prowadzenia prac załadunkowych wraz z harmonogramem.
  3. czas realizacji prac,
  4. warunki płatności,
  5. warunki gwarancji.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przebudowa układu torowego dla potrzeb rozbudowy magazynu wyrobów gotowych” należy złożyć w Dziale Postępowań Zakupowych Huty Cynku  „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna mieszczącym się
w budynku administracyjnym pokój 213. w terminie do dnia 31.10.2012 r. godz. 1400
Informacja o wyniku konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej
HCM S.A.
Zastrzegamy sobie prawo do :
  • swobodnego wyboru oferty,
  • odstąpienia od wykonania poszczególnych pozycji zakresu prac z prawem wykreślenia ich przed przystąpieniem do wykonania robót jak i w trakcie trwania prac,
  • zawarcia umowy na niepełny zakres robót.
  • prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Oferentami,
  • unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym,
nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.
Dział: