Przedłużenie trolei zasilającej do suwnicy hakowej podwieszanej Q-2T na wydziale PSP-ORC

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w konkursie ofert na wykonanie przedłużenia trolei zasilającej do suwnicy hakowej podwieszanej Q-2T na wydziale PSP-ORC.
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT :
KONKURS OFERT ZOSTAŁ UNIEWAŻNIONY.
Dane suwnicy:
Zakład wytwórczy - Bytomskie Zakłady Urządzeń Technicznych ( nr. fabryczny 020, nr. rej 330930931 ).
Zakres prac obejmuje :
Wariant I 
- wycena,
- dostawa konstrukcji wsporczych, izolatorów, drutu, osprzętu elektrycznego,
- zabudowa układu, 
- pomiary odbiorowe,
- uruchomienie.
Wariant II
- wycena,
- dostawa konstrukcji wsporczych, izolatorów, drutu/osprzętu elektrycznego - na odcinku nowej hali w przypadku możliwości przedłużenia drutu zasilającego. 
- zabudowa układu, 
- pomiary odbiorowe,
- uruchomienie.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela : Tadeusz Mazur  tel. 2888444 wew. 800, tel. kom. 512403442.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
• dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
• posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty która winna zawierać: 
1. Koszt wykonania usługi w rozbiciu na poszczególne warianty zakresu prac.
2. Czas realizacji prac.
3. Warunki płatności.
4. Warunki gwarancji.
5. Oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przedłużenie trolei zasilającej do suwnicy hakowej podwieszanej Q-2T na wydziale PSP-ORC” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101)  w terminie do 5 stycznia 2015 r.  godz.12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
 http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
-swobodnego wyboru oferty,
-negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
-odstąpienia od całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
-unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: