Przegląd i naprawa dmuchaw DONKIN nr 1 i 2

Polski

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie przeglądu i naprawy dmuchaw DONKIN nr 1 o nr fabrycznym F6050 i nr 2 o nr fabrycznym F6051.
Zakres prac zgodnie z Załącznikiem nr 1.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:

WYBRANO OFERTĘ FIRMY - ZAKŁAD TECHNICZNO - HANDLOWY "TECH-MIAR" Z DĄBROWY GÓRNICZEJ.


Przewidywany termin realizacji prac –  postój remontowy: miesiąc Czerwiec 2017 r. / 12 dni kalendarzowych.
Dokładny termin postoju remontowego zostanie podany Wykonawcy na 14 dni przed planowanym postojem.
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnej : w dni robocze w godzinach 8.00 ÷ 1200 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:
  - posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
  - dysponują odpowiednim potencjałem technicznym,
  - posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania prac.
2. Czas wykonania prac.                
3. Warunki i termin płatności.
4. Warunki i czas trwania gwarancji.
5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan JAKUB HAJDA tel. 2 888 444 wew. 697, kom. 502590953.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI - Przegląd i naprawa dmuchaw DONKIN nr 1 i 2” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 31 marca 2017 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/zakup-uslug
Zastrzegamy sobie prawo do:
  - swobodnego wyboru oferty,
  - negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
  - odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
  -  unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 

Dział: