Przegląd i ocena stanu technicznego torowiska wraz z mocowaniami szyn w tunelach odmrażalni wagonów znajdującej się na terenie HCM S.A.

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału   w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:
 
Przeglądu i oceny stanu technicznego torowiska wraz z mocowaniami szyn w tunelach odmrażalni wagonów znajdującej się na terenie HCM S.A.
UWAGA : PRZEDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 29.08.2014R.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy BUDOSERWIS z Chorzowa. 
 
Ocena powinna zawierać dokładny opis uszkodzeń, podanie technologii wykonania naprawy oraz opracowania kosztorysu  na przeprowadzenie remontu torowiska.
Termin realizacji prac: po podpisaniu zlecenia
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania w/w zadania.
2. Czas realizacji w/w zadania.
3. Warunki i forma płatności.
4. Stosowne uprawnienia do wykonania tego typu badań.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:
Pan Robert LEPKA tel. (32) 288 84 44 wew. 510, kom. 512 403 450
Pan Daniel BARŁOŻEK tel. (32) 288 84 44 wew. 739, kom. 506 391 661
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – ocena stanu technicznego torowiska – odmrażalnia wagonów” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie  do 7 sierpnia 2014 r. godz. 12.00.
Zastrzegamy sobie prawo do:
 -  swobodnego wyboru oferty,
 -  negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 -  odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 -  unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: