Regeneracja wyposażenia wewnętrznego komory nr 2 (Elektrofiltr Mokry I stopnia)

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:
 
Regeneracji wyposażenia wewnętrznego komory nr 2 (Elektrofiltr Mokry I stopnia)
1.Rama górna rys. B2-03555 2szt.
2.Dźwigar rys. C2-03546 2szt. 
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy PROMONTIN Sp. z o.o. z Kielc.
 
Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
Termin realizacji: do 25 kwietnia 2014 r.
Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd Oferenta do HCM S.A. w celu przeprowadzenia wizji lokalnej.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1.Koszt wykonania całości prac.
2.Czas wykonania całości prac.
3.Warunki i czas trwania gwarancji.
4.Warunki i termin płatności.
5.Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:
Pan Grzegorz DUDEK kom. kom. 512 403 430
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Regeneracja wyposażenia wewnętrznego komory elektrofiltra mokrego” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.  przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura  pokój 101)  w terminie do 28 lutego 2014 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej HCM S.A.
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: