Remont 2 szt. silników typu SZJc 174-2E

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Remont silników:
a) Silnik typu SZJc 174-2E; 250kW; 6kV; 1484 obr/min; nr fabr. 12011; nr spawany: 126-X-10
b) Silnik typu SZJc 174-2E; 250kW; 6kV; 1484 obr/min; nr fabr. 145213; nr spawany: 126-X-20

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:

WYBRANO OFERTĘ FIRMY : ZPRE "JEDLICZE" SP. Z O.O. Z JEDLICZ.I Weryfikacja :
Weryfikacja części składowych silnika  bezpłatna – możliwość odstąpienia od realizacji zlecenia po przeprowadzonej weryfikacji.

Zakres weryfikacji:
a) demontaż i załadunek silnika  z stanowiska pracy,
b) transport silnika do remontu,
c) otwarcie silnika  - przegląd stojana (mycie, suszenie),
d) przegląd klatki wirnika (mycie i suszenie),
e) weryfikacja części elektrycznej oraz wirnika,
f) weryfikacja mechaniczna części składowych budowy silnika,
g) wydanie orzeczenia i kalkulacji na remont wraz z kartami pomiarowymi,
h) montaż silnika,
i) transport silnika po weryfikacji,
j) rozładunek i złożenie silnika w magazynie,

II Remont silnika w zakresie podstawowym (naprawa rewizyjna) obejmuje:
a) demontaż i załadunek silnika z stanowiska pracy,
b) transport silnika do remontu,
c) przegląd klatki wirnika (mycie i suszenie, podwójne lakierowanie),
d) wymiana łożysk tocznych produkcji FAG i SKF
e) wyważenie dynamiczne wirnika
f) malowanie antykorozyjne,
g) wymiana śrub stykowych,
h) regeneracja czopu wału pod łożysko str. PN,
i) regeneracja czopu wału pod łożysko str. N,
j) regeneracja gniazda łożyskowego str. PN,
k) regeneracja gniazda łożyskowego str. N,
l) regeneracja odrzutnika smaru str. PN,
m) regeneracja odrzutnika smaru str. N
n) regeneracja labiryntu zewnętrznego PN
o) regeneracja labiryntu zewnętrznego N
p) regeneracja deklika łożyskowego wewnętrznego str. PN,
q) wymiana wyprowadzeń stojana,
r) wymiana izolatorów,
s) regeneracja wału wirnika,
t) regeneracja sprzęgła,
u) pozostałe drobne prace mechaniczne niezbędne do przeprowadzenia naprawy rewizyjnej,
v) montaż silnika,
w) próby międzyoperacyjne i końcowe,
x) transport silnika  po remoncie,
y) rozładunek i złożenie silnika w magazynie,

III Prace dodatkowe - prace dodatkowe po weryfikacji:
a) przezwojenie stojana w klasie F,
b) badaniem pakietu żelaza czynnego,
c) regeneracja pakietu stojana,
d) przezwojenie klatki wirnika,
e) regeneracja beczki wirnika,
f) montaż grzałek antykondensacyjnych na napięcie znamionowe 500V,
g) wymiana wału wirnika,
h) wymiana sprzęgła,
i) montaż 6 czujników PT100 w uzwojeniach stojana i węzłach łożyskowych,
j) przystosowanie węzłów łożyskowych do zamocowania czujników drgań typu AT3/100 i zabudowanie czujników,
k) wykonanie skrzynki zaciskowej  pomocniczej (okablowanie z czujników).
 
Z przeprowadzonej weryfikacji, a przed przystąpieniem do realizacji remontu poszczególnych silników Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół weryfikacyjny z kosztorysem wykonawczym zawierający wykaz czynności i części wymagających wymiany wraz z ich kosztami w celu uzyskania zgody na remont silnika.
Kosztorys wykonawczy należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty odbioru silnika do remontu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od remontu silnika z przyczyn ekonomicznych.
Przewidywany termin realizacji: marzec- kwiecień 2017 r.
Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.
Materiały sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.
W ofercie należy przedstawić kalkulację w ujęciu ilościowym i cenowym odzyskanego złomu miedzianego podczas remontu (osobno dla stojana i osobno dla wirnika), który został odliczony od ceny końcowej oraz potwierdzenie informacji o możliwości zwrotu powyższego w chwili dostawy silnika po zakończeniu robót, oraz deklarację o możliwości wykonania audytu na każdym etapie remontu silnika.
Przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Wykaz czynności podczas weryfikacji mechanicznej i elektrycznej silnika dla powyższych wariantów i wzory kart pomiarowych.
2. Deklaracja wykonania remontu zgodnie z DTR producenta.
3. Oddzielna kalkulacja cenowa dla każdego wariantu (należy podać ceny jednostkowe dla wykonywanych czynności).
4. Czas realizacji remontu dla poszczególnych wariantów (od momentu akceptacji zakresu remontu).
5. Warunki odstąpienia od remontu po przeprowadzeniu weryfikacji stanu technicznego silnika (koszt weryfikacji + pochodne np. transport).
5. Warunki i forma rozliczenia materiałów wtórnych odzyskanych podczas remontu.
6. Warunki i forma płatności.
7. Warunki, czas trwania i zakres gwarancji.
8. Oświadczenie o możliwości przeprowadzenia audytu na każdym etapie remontu silnika.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Rafał TYRALLA tel. (32) 288 844 44 wew. 953, kom. 512 403 453
Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/dla-dostawcow
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
- posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont 2szt. silników typu SZJc 174-2E” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 31 marca 2017r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/zakup-uslug
Zastrzegamy sobie prawo do:
  - swobodnego wyboru Oferty,
  - negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
  - odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
  - unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Polski
Dział: