Remont 2 torowisk odmrażalni wagonów

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na „Wykonanie remontu 2 torowisk odmrażalni wagonów”. 
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT: OSTĄPIENIE OD REALIZACJI PRAC.
W zakresie prac należy uwzględnić:
1.Wyczyszczenie kanałów wraz z utylizacją w zakresie wykonawcy.
2.Skucie luźnego betonu na ściankach kanału żelbetowego torowiska nr 6 i uzupełnienie ubytków betonu na długości 10 m.
3.Skucie luźnego betonu na ściankach kanału żelbetowego torowiska nr 8 i uzupełnienie ubytków betonu na długości 50 m.
4.Wykonać izolację przeciwwilgociową w naprawianych miejscach torowiska nr 6 i w całym kanale nr 8.
5.Dokonać wymiany zużytych podkładów na torach wjazdowych (po około 50 m) i na torach wyjazdowych (po około 45 m), tory podbić wraz z regulacją w planie i profilu.
6.Wymienić skorodowane węzły kotwiące od strony wjazdu na długości 200 m na każdym torze.
7.Przeprowadzić badanie defektoskopowe szyn torowisk przy użyciu jednotokowych aparatów ultradźwiękowych.
Sprzęt i materiały dostarcza wykonawca.
Termin realizacji: do dnia 30.09.2017r.
Do przetargu mogą przystąpić firmy posiadające wszelkie uprawnienia do prowadzenia tego rodzaju robót z zatrudnionym kierownikiem z uprawnieniami do prowadzenia robót torowych.
Przed opracowaniem oferty po wcześniejszym ustaleniu terminu, niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu zapoznania się z szczegółowym zakresem robót i dokonania wizji lokalnej.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać: 
1.Koszt wykonania zadania w rozbiciu na poszczególne rodzaje robót wyszczególnione w treści zapytania oraz cenę wymiany szyn w przypadku wystąpienia takiej konieczności.
2.Czas i termin realizacji zlecenia.
3.Oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej.
4.Warunki i termin płatności.
5.Warunki i czas trwania gwarancji.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela: 
Pan Robert Lepka tel. 32 / 288 84 44 wew. 510.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont 2 torowisk odmrażalni wagonów” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 28 lipca 2017r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
-swobodnego wyboru oferty,
-negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
-odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
-unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: