Remont 3 sztuk pomp zębatych David Brown typ 5H

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
 
Remont 3 sztuk pomp zębatych David Brown typ 5H.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy WIROMECH z Bytomia.
 
Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji zadania zabezpieczy Wykonawca.
Termin realizacji prac: kwiecień 2014r. (dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem ze strony Zamawiającego)
Przed złożeniem oferty, Oferent zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w celu zapoznania się z przedmiotem remontu.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
 
1. Koszt wykonania całości prac.
2. Cenę jednostkową dla remontu poszczególnej pompy.
3. Czas wykonania prac.
4. Warunki i czas trwania gwarancji.
5. Warunki płatności.
6. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.
 
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Jakub HAJDA tel. (32) 288 84 44 wew. 697, kom. 502 590 953
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Remont 3 sztuk pomp zębatych David Brown” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 7 marzec 2014r.                                                 godz. 1200.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
 
 
Dział: