Remont biegu schodów na Rozdrabialni z poziomu kruszarki gładkiej.

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie  : 
Biegu schodów na Rozdrabialni z poziomu kruszarki gładkiej.
Zakres prac zgodnie z Załącznikiem nr 1.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy HKS ODRA z Miasteczka Śląskiego.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Oferent.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
•dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
•posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać: 
1.Koszt wykonania prac.
2.Czas realizacji prac.
3.Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
4.Warunki i termin płatności.
5.Warunki i czas trwania gwarancji.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela: Pan Ryszard Kuśmierski tel. 32 / 288 84 44 wew. 542, kom. 512 403 431.  Termin przeprowadzenia wizji lokalnej : 19.02.2014r. w godz. 8.00 – 11.00; 21.02.2014r. w godz. 8.00 – 11.00.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Bieg schodów na Rozdrabialni z poziomu kruszarki gładkiej” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101)   w terminie do 27 luty 2014 r. godz. 1200.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
-swobodnego wyboru oferty,
-negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
-odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
-unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Dział: