Remont cokołów podtrzymujących konstrukcję aparatu kontaktowego Fabryki Kwasu Siarkowego.

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:
 
Remontu cokołów podtrzymujących konstrukcję aparatu kontaktowego Fabryki Kwasu Siarkowego
KONKURSU OFERT ZOSTAŁ UNIEWAŻNIONY.
 
Zakres prac został zawarty w Załączniku nr 1.
Termin realizacji prac: sierpień – wrzesień 2014 r.
Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem ze strony Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania całości prac.
2. Czas wykonania całości prac.
3. Warunki i forma płatności
4. Warunki i czas trwania gwarancji.
5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Mirosław BICHALSKI tel. (32) 288 84 44 wew. 850, kom. 512 403 438
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA – PRI – remont cokołów podtrzymujących konstrukcję aparatu kontaktowego FKS” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 31 lipca 2014 r. godz. 12:00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
 -  swobodnego wyboru oferty,
 -  negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 - odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 -  unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
Dział: