Remont części stożkowej zbiornika kwasu V-320m3 , nr KA/09/1/99

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: 
Remontu części stożkowej zbiornika kwasu V-320m3 , nr KA/09/1/99. 
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy PREMONT Sp. z o.o. z Katowic.
Termin realizacji prac: do 14 marca 2014 r.
Zakres prac obejmuje :
1.Opracowanie dokumentacji remontowej – zatwierdzonej przez UDT.
2.Wykonanie remontu części stożkowej zbiornika.
3.Wykonanie odtworzeniowej dokumentacji technicznej zbiornika kwasu.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o przyjazd na miejsce w celu przeprowadzenia wizji lokalnej.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1.Koszt wykonania prac objętych zapytaniem ofertowym.
2.Czas realizacji zadania.
3.Warunki i termin płatności.
4.Warunki i termin gwarancji.
5.Kserokopię uprawnień do wykonywania napraw i modernizacji zbiorników kwasu.
6.Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Grzegorz Dudek tel. 32 288 84 44 wew. 544.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont części stożkowej zbiornika kwasu V-320m3” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 28 luty 2014 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do :
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: