Remont elektrofiltra suchego wraz z wymianą wyposażenia komór A i B

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:
 
Wymiany wyposażenia wewnętrznego komory A i B i remont Elektrofiltra Suchego typu BS-672/H 19/6/3x9/0,3, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano oferte firmy PREMONT z Katowic.
 
Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
Termin realizacji: 12 dni roboczych w czasie postoju głównego w miesiącu maju 2015 roku.
Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd Oferenta do HCM S.A. w celu przeprowadzenia wizji lokalnej.
Materiały podstawowe i części zamienne potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Zamawiający. 
Sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1.Koszt wykonania całości prac.
2.Harmonogram prac remontowych.
3.Warunki i czas trwania gwarancji.
4.Warunki i termin płatności.
5.Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:
Pan Piotr Wacławek tel. wew. 840, tel. kom. 512 403 441 oraz Pan Zdzisław Śliwa tel. wew. 698, tel. kom. 512403422.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont elektrofiltra suchego wraz z wymianą wyposażenia komór A i B” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.  przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura  pokój 101)  w terminie do 3 lutego 2015 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej HCM S.A.
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Załącznik : zakres prac remontowych.
 
Dział: