Remont gabinetów dyrektorów i sekretariatu

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie remontu gabinetów dyrektorów i sekretariatu w budynku dyrekcji HCM S.A.
Zakres prac do wykonania zgodnie z Załącznikiem nr 1.
UWAGA : PRZEDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 30.09.2014R.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać: 
1. Koszt wykonania prac.
2. Czas realizacji prac.
3. Warunki i termin płatności.
4. Warunki i czas trwania gwarancji.
5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:  
Pan Zygfryd SAPA  tel. 32 / 288 84 44 wew. 770, tel. kom. 512 403 484. 
Wizję lokalną można przeprowadzić po uprzednim uzgodnieniu terminu z osoba odpowiedzialną ze stron HCM S.A.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
- posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont gabinetów dyrektorów i sekretariatu” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 11 września 2014 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do: 
 -  swobodnego wyboru oferty,
 -  negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 -  odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 -  unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Dział: