Remont górnego zamknięcia olejowego z ciągiem prowadzącym

Polski

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: Remontu górnego zamknięcia olejowego z ciągiem prowadzącym wg załączonego zakresu robót  - Załącznik nr 1.
Zakresy robót można pobrać z naszej strony internetowej www.hcm.com.pl zakładka przetargi – zakup usług.
Termin realizacji: do 15.11.2017

Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu zapoznania się z szczegółowym zakresem remontu, dokonaniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z  specyfiką pracy Wydziału PSK.
Szczegółowych informacji w sprawie zakresu i przedmiaru robót remontowych oraz technologii wykonania prac udzielają Panowie :
-    Piotr Wacławek tel. 32 / 2 888 444 wew. 840, tel. kom. 512 403 441,
-    Zdzisław Śliwa tel. wew. 698, tel. kom. 512 403 422,
-    Grzegorz Dudek tel. wew. 544, tel. kom. 512 403 430.


Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/dla-dostawcow
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
  - posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
  - dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
  - posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Materiały podstawowe, pomocnicze, sprzęt oraz transport zabezpieczy Wykonawca.
Rozliczenie prac remontowych nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres remontu.
Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności  z metalami ciężkimi.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:
1.    Koszt wykonania w/w prac, który winien wynikać z załączonego kosztorysu ofertowego.
2.    Termin realizacji prac – określenie minimalnego czasu wykonania całego zakresu.
3.    Oświadczenie, że przedłożona oferta dla poszczególnych prac obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
4.    Oświadczenia o akceptacji warunków wykonania prac remontowych i zapoznaniu się z warunkami pracy.
5.    Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
6.    Warunki i czas trwania gwarancji.
7.    Warunki i termin płatności.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont górnego zamknięcia olejowego z ciągiem prowadzącym” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101)   w terminie do dnia 18.10. 2017 r. godz. 12:00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.hcm.com.pl   w zakładce przetargi – zakup usług.

Zastrzegamy sobie prawo do :
-    swobodnego wyboru oferty,
-    negocjacji cenowych z wybranymi oferentami,
-    odstąpienia od wykonania poszczególnych pozycji remontowych z prawem wykreślenia ich przed przystąpieniem do wykonania remontu jak i w trakcie trwania prac,
-    zawarcia umowy na niepełny zakres robót.

Dział: