Remont górnej części pancerza pieców tyglowych nr 2, 10, 12, 14

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie  : 
Remontu górnej części pancerza pieców tyglowych nr 2, 10, 12, 14.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Odstąpienie od realizacji prac.
Zakres prac obejmuje :
1.Wypalenie skorodowanych fragmentów pancerza pieca.
2.Wykonanie wg wzoru blachy 10x150x1500.
3.Spawanie w/w elementów.
Termin realizacji prac : miesiąc czerwiec 2014r.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Oferent.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
•dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
•posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać: 
1.Koszt wykonania prac.
2.Czas realizacji prac.
3.Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
4.Warunki i termin płatności.
5.Warunki i czas trwania gwarancji.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela  Pan Bogusław Fabian tel. 32 / 288 84 44 wew. 968.  
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont górnej części pancerza pieców tyglowych nr 2, 10, 12, 14” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 30 maj 2014 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.hcm.com.pl   w zakładce przetargi – zakup usług.
Zastrzegamy sobie prawo do: 
-swobodnego wyboru oferty,
-negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
-odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
-unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: