Remont kapitalny celki nr 2 czterocelkowej chłodni wentylatorowej PS o znamionowym obciążeniu 2400 m3/h

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Remont kapitalny celki nr 2 czterocelkowej chłodni wentylatorowej PS o znamionowym obciążeniu 2400 m3/h
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy P.U.H. "WOD-PRZEM" z Torunia.
Zakres remontu obejmuje:
1. Remont dyfuzora
- piaskowanie konstrukcji żelbetowej
- uzupełnienie ubytków betonu materiałami SIKA MONOTOP
- wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowej dyfuzora materiałami SIKA GARO
2. Prace demontażowe:
- demontaż zewnętrznych ścian osłonowych - 3 strony (azbest)
- demontaż zraszalnika (drewno)
- demontaż eliminatora (tworzywo)
- demontaż wodorozdziału (drewno)
- demontaż balustrady zbiornika na poziomie zerowym
- demontaż instalacji zasilającej DN 250 - 2szt oraz DN 350 - 2 szt.
- demontaż wewnętrznych płyt osłonowych i wiatrowych
3.  Remont stropu żelbetowego, konstrukcji żelbetowych oraz zbiornika chłodni
- uzupełnienie ubytków betonu materiałami SIKA
- wykonanie zabezpieczenia materiałami SIKA 
4. Remont włazów wejściowych, górnej balustrady oraz 2 szt. drabin wejściowych wraz z podestem. 
5. Konserwacja lub wymiana uszkodzonych elementów wsporczych układu przeciw zamarzającego i innych elementów stalowych. 
6. Zabudowa wewnętrznego wyposażenia celki na zasadzie odtworzenia: 
- wodorozdziału (drewno impregnowane)
- zraszalnika (drewno impregnowane)
- podesty dla obsługi (drewno impregnowane)
- zabudowa nowych dysz rozbryzgowych
- zabudowa eliminatora
- zabudowa nowych drabin wejściowych do celki
- zabudowa nowych rur zasilających (stalowych) DN 250 wraz z przepustnicami - 2 kpl
- zabudowa nowych rur zasilających DN 350 wraz z remotem przepustnic - 2 kpl
- zabudowa nowej balustrady zbiornika na poziomie zerowym
- zabudowa płyt ociekowych
- zabudowa płyt wiatrowych
- zabudowa nowego układu przeciwzamarzająego na celi nr 2 wraz z armaturą
- zabudowa nowego układu przeciwzamarzająego na celi nr 3 wraz z armaturą
7. Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie za pomocą farb epoksydowych chemoodpornych.
8. Zabudowa zewnętrznych ścian osłonowych (3 strony) z płyt SOLLUX HR 145/50 kolor jasno szary.
 
9. Do mocowania ścian ociekowych , wiatrowych oraz zewnętrznych elewacji należy użyć łączników ze stali kwasoodpornej. 
10.Wywóz i utylizacja wszystkich materiałów odpadowych wytworzonych podczas prac remontowych zutylizuje na koszt własny wykonawca za wyjątkiem odpadów stalowych, które należy przetransportować we wskazane miejsca przez zleceniodawcę na terenie zakładu. 
   UWAGA: 
Do materiałów odpadowych, które należy zutylizować zalicza się również elementy azbestowe oraz drewno składowane w rejonie remontowanej celki. Na materiały azbestowe należy dostarczyć dokumentację potwierdzającą dokonanie ich utylizacji.
Wszystkie niezbędne materiały oraz sprzęt zabezpieczy Wykonawca.
Termin realizacji - postój główny HCM - miesiąc maj 2014 termin realizacji 12 dni kalendarzowych.
Przed przystąpieniem do przetargu wymagana jest wizja lokalna celem zapoznania się za zakresem robót. Do przetargu mogą przystąpić wykonawcy dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym, wiedzą, doświadczeniem, uprawnieniami i praktyką w  wykonywaniu remontów chłodni wentylatorowych. Prosimy również o przedstawienie listy zakładów w których dokonano remontów chłodni wentylatorowych o podobnej budowie. Wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu kapitalnego celki chłodni wentylatorowej zabezpieczy Wykonawca.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1.Koszt wykonania prac.
2.Czas wykonania prac.
3.Warunki i termin płatności.
4.Warunki i czas trwania gwarancji.
5.Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Remigiusz Widera  tel. (32) 288 84 44 wew. 658, kom. 512 403 454
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem OFERTA - PRI „Remont kapitalny celki nr 2 czterocelkowej chłodni wentylatorowej PS”  należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 28 lutego 2014 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie
Zastrzegamy sobie prawo do:
 -  swobodnego wyboru oferty,
 -  negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 -  odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 -  unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: