Remont kapitalny silnika ładowarki ŁK-1

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: 
Remont kapitalny silnika ładowarki ŁK-1
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY : TSC SP. Z O.O. Z KIELC.
Przewidywany zakres prac:
- demontaż,
- mycie części,
- weryfikacja części i podzespołów,
- regeneracja podzespołów,
- montaż silnika,
- hamowanie silnika,
- malowanie silnika.
W przypadku wystąpienia podzespołów złomowych takich jak: kadłub, głowica cylindrowa, wał korbowy do zamontowania nowe lub zregenerowane części po wcześniejszym uzgodnieniu i otrzymaniu akceptacji Zamawiającego.
 
Przewidywany termin realizacji: do dnia 30.09.2017
Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.
 
Materiały, sprzęt, montaż/demontaż silnika oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.
 
W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.
 
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt realizacji całości prac wraz z kosztorysem ofertowym w rozbiciu na ceny jednostkowe.
2. Czas realizacji całości prac.
3. Warunki i forma płatności. 
4. Warunki i czas trwania gwarancji.
5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe. 
7. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.
 
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Jerzy Huć tel. (32) 288 84 44 wew.646 kom 512 403 397
 
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
  - posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
  - dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
  - posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.
 
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/dla-dostawcow
 
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Remont kapitalny silnika ładowarki ŁK-1. ” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do dnia 11.09.2017 r. godz. 12:00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/pl/dział/zakup-uslug
 
Zastrzegamy sobie prawo do:
  - swobodnego wyboru oferty,
  - negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
  - odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
  - unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Polski
Dział: