Remont klatki schodowej przy osadniku Dorre’a

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udział w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: 
Remontu klatki schodowej przy osadniku Dorre’a.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy "HKS ODRA" Sp. z o.o. z Miasteczka Śląskiego.
Zakres prac zgodnie z Załącznikiem nr 1. 
Termin realizacji prac: czerwiec / lipiec 2014r.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Oferent.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
•dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
•posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać: 
1.Koszt wykonania prac wraz z kosztorysem ofertowym.
2.Czas realizacji prac.
3.Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
4.Warunki i termin płatności.
5.Warunki i czas trwania gwarancji.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela: Pan Ryszard Kuśmierski tel. 32 / 288 84 44 wew. 542.  
Termin przeprowadzenia wizji lokalnej : 04.06.2014r. w godz. 8.00 i 11.00; 06.06.2014r. w godz. 8.00 i 11.00.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont klatki schodowej przy osadniku Dorre’a” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 12 czerwca  2014 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/zakup-uslug 
Zastrzegamy sobie prawo do:
-swobodnego wyboru oferty,
-negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
-odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
-unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Dział: