Remont kondensatorów pieca Fabera

Polski
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w pisemnym konkursie ofert na wykonanie  : 
Remontu kondensatorów pieca Fabera wg rys. IV/1-275-00a (w Załączniku) w ilości 7szt.
Informacja o wyniku konkursu ofert :
Wybrano ofertę firmy "MJD" Agencja Energetyczna z Kozy.
Rysunek do wglądu u Pana Bogusław Fabian.
Zakres prac obejmuje :
1. Remont części stożkowej.
2. Wykonanie i spawanie dennicy.
3. Spawanie nakładki części walcowej.
4. Wykonanie i spawanie rynienki spustowej.
5. Uzupełnienie zbrojenia.
Termin realizacji prac : miesiąc sierpień / wrzesień 2014r.
Materiały niezbędne do realizacji prac zabezpieczy HCM S.A.
Sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Oferent.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
• dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
• posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać: 
1. Koszt remontu 1szt. kondensatora Fabera. 
2. Czas wykonania remontu 1szt. kondensatora Fabera oraz czas wykonania 7szt. 
3. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
4. Warunki i termin płatności.
5. Warunki i czas trwania gwarancji.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela  Pan Bogusław Fabian  tel. 32 / 288 84 44 wew. 968.  
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Remont kondensatorów pieca Fabera” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 20 sierpień 2014 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.hcm.com.pl   w zakładce przetargi – zakup usług.
Zastrzegamy sobie prawo do: 
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
- odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 
Dział: